Na vrh

Uvjeti korištenja

1. OPĆENITO

1.1. Ovo su Opći uvjeti prodaje (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) društva PROMO SPOT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 4, OIB: 22388062345 (dalje u tekstu: „Prodavatelj“). Opći uvjeti utvrđuju osnovna prava i obveze poslovnog odnosa između Prodavatelja i Kupca, kao i uvjete prodaje Proizvoda i Usluga iz našeg asortimana. Opći uvjeti se primjenjuju na svaki Ugovor zaključen između Prodavatelja i Kupca. Slanjem upita Prodavatelju za Proizvode ili Usluge, prihvatom ponude, plaćanjem cijene ili primitkom isporuke Kupac potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.
1.2. U ovim Općim uvjetima, osim ukoliko kontekst zahtijeva drugačije, sljedeći izrazi, korišteni ovdje, imati će sljedeća značenja:
„EUR“ znači službenu valutu u državama Europske unije;
“HRK” znači službenu valutu u Republici Hrvatskoj;
“Intelektualno vlasništvo“ znači sve patente, žigove, autorska prava, pravo industrijskog dizajna, know-how, povjerljive informacije i sva ili bilo koja druga intelektualna ili industrijska imovinska prava neovisno jesu li registrirana ili podobna za registraciju ili postoje na Teritoriju ili bilo kojem drugom dijelu svijeta, a pripadaju Prodavatelju;
“Kupac“ znači svaka fizička ili pravna osoba koja zaključuje Ugovor sa Prodavateljem;
”Povjerljivi podatci“ znače sve informacije od povjerljive prirode s obzirom na poslovanje Prodavatelja uključujući, ali ne ograničavajući se na, ideje, metode poslovanja, cijene, poslovanje, financijski marketing, razvoj, formule, proizvode, popis klijenata ili detalja, kompjuterske sisteme i softver, know how ili druge stvari koje su označene kao „povjerljive“, ili za koje je razvidno kako se radi o osjetljivim informacijama ili poslovnoj tajni. U svakom slučaju, sadržaj ovog Ugovora i cijene će se smatrati povjerljivima;
„Proizvod“ znači svaki proizvod, rješenje ili slično koje nudi i/ili prodaje Prodavatelj, a koje je predmet Ugovora;
„Radni dan“ znači svaki dan kada su poslovne banke otvorene za generalno poslovanje (uključujući usluge deviznog poslovanja i depozite stranih valuta) u Zagrebu, Hrvatska;
„Teritorij“ znači sve zemlje svijeta;
„Ugovor“ znači svaki Ugovor sklopljen između Prodavatelja i Kupca;
„Usluga“ znači svaka isporuka, razvoj, održavanje, izrada po narudžbi ili druga usluga koju nudi i pruža Prodavatelj temeljem odgovarajućeg Ugovora ili vezano uz njega;
„Viša sila“ U vezi s bilo kojom Ugovornom stranom, znači okolnosti van razumne kontrole te Ugovorne strane, uključujući, bez ograničavanja, Božja djela, djela bilo koje vlade ili nadnacionalne vlasti, izbijanje sukoba, nacionalne ugroženosti, pobune, javni nemiri, požari, eksplozije, poplave, epidemije, isključenje s rada (bilo od strane stranke ili ne), ograničenja;
1.3. U ovim Općim uvjetima primjenjuju se slijedeća pravila tumačenja:
(i) osim ako kontekst drukčije ne zahtjeva, riječi u jednini uključuju i množinu te obratno;
(ii) upućivanje na određeni članak, odjeljak ili Prilog tumači se kao upućivanje na taj određeni članak, odjeljak ili Prilog ovih Općih uvjeta;
(iii) naslovi i podnaslovi su isključivo radi lakšeg snalaženja i nisu od utjecaja na tumačenje ovih Uvjeta korištenja;
(iv) svako upućivanje na odredbu zakona, znači upućivanje na tu odredbu kako se ista može izmijeniti s vremena na vrijeme;
(v) upućivanje na „osobu“ uključuje svaku osobu, fizičku ili pravnu, tvrtku, društvo, korporaciju, vladu, državu ili državnu agenciju, zakladu, društvo osoba ili udruženje (neovisno da li ima zasebnu pravnu osobnost) ili dvije ili više od naprijed navedenih te upućivanje na „osobu“ uključuje i njene univerzalne sljednike, dozvoljene primatelje i stjecatelje;
(vi) „uključujući“ i „uključuje“ će se smatrati da je praćeno izrazom „bez ograničenja“ pa i gdje to nije izričito tako navedeno.
1.4. Ovi Opći uvjeti predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca. Ukoliko bilo koja odredba pojedinog Ugovora nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, mjerodavna će biti odredba takvog Ugovora, osim u slučaju neusklađenosti vezane uz obradu osobnih podataka, u kojem će slučaju odredbe ovih Općih uvjeta biti prevladavajuće.
1.5. Ovi Opći uvjeti se ne primjenjuju na potrošačke ugovore.
1.6. Prihvatom ovih Općih uvjeta Prodavatelj i Kupac izričito isključuju primjenu bilo kojih drugih općih uvjeta Kupca ili bilo koje treće osobe na ugovorni odnos između Kupca i Prodavatelja.

2. SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Upit za Proizvod ili Uslugu dostavlja se Prodavatelju pisanim putem (narudžbenica) neposredno, poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte na naznačene adrese Prodavatelja.
2.2. Na temelju zaprimljenog upita, Prodavatelj će izraditi pisanu ponudu koja će sadržavati najmanje sljedeće:
i. Naziv Proizvoda;
ii. Vizualni izgled Proizvoda;
iii. Tehničku specifikaciju Proizvoda;
iv. Količinu Proizvoda;
v. Mjesto i način isporuke Proizvoda;
vi. Rok isporuke Proizvoda;
vii. Cijenu proizvoda;
viii. Način i rok plaćanja.
2.3. Ukoliko temeljem zaprimljenog upita nije moguće izraditi pisanu ponudu, Prodavatelj će kontaktirati pošiljatelja upita radi dostave podataka potrebnih za izradu odgovarajuće ponude.
2.4. Prodavatelj će pisanu ponudu dostaviti pošiljatelju istim putem kojim je upit za ponudu i zaprimljen, osim ukoliko navedeno nije moguće. Radi izbjegavanja dvojbe, utvrđuje se da Prodavatelj nije obvezan dostaviti pisanu ponudu te takav propust neće rezultirati bilo kakvom odgovornošću Prodavatelja.
2.5. Prodavatelj ima pravo u bilo kojem trenutku do zaprimanja prihvata ponude jednostrano odustati od dostavljene ponude. Prodavatelj će obavijest o odustajanju od ponude dostaviti istim putem kojim je dostavljena i ponuda koja se otkazuje.
2.6. Osim u slučaju odustanka, Prodavatelj je vezan pisanom ponudom do isteka roka važenja ponude koji je naznačen u samoj ponudi, a najdulje 8 dana od dana dostave ponude. Ukoliko Prodavatelj ne zaprimi pisani prihvat ponude od strane Kupca do isteka roka važenja ponude, Prodavatelj više nije vezan ponudom te se takav prihvat smatra novim upitom za ponudu.
2.7. Ugovor će se smatrati sklopljenim kada Prodavatelj zaprimi pisanu izjavu Kupca da prihvaća dostavljenu ponudu te takav Ugovor obvezuje Prodavatelja i Kupca.
2.8. Ukoliko Kupac jednostrano odustane od prihvaćene ponude ili traži bilo kakve izmjene prihvaćene ponude, biti će obvezan isplatiti Prodavatelju naknadu za odustanak u iznosu od 25% od cijene ponude, kao i svaku štetu koja je Prodavatelju nastala takvim odustankom.

3. CIJENA I ROK PLAĆANJA

3.1. Informativna cijena pojedinog Proizvoda ili Usluge određena je Cjenikom koji je dostupan na Internet stranicama Prodavatelja. Prodavatelj će prilikom dostavljanja svake pojedine ponude u skladu s ovim Općim uvjetima samostalno odrediti cijenu pojedinog Proizvoda, odnosno Usluge u takvoj ponudi.
3.2. Mjesto isporuke određuje se Ponudom. Ukoliko isporuka uključuje dostavu, Prodavatelj će trošak takve dostave iskazati zasebno ili će naznačiti da je trošak dostave uključen u cijenu Proizvoda, odnosno Usluge.
3.3. Prodavatelj je ovlašten tražiti predujam cijene, u kojem će slučaju navedeno biti naznačeno na ponudi. U takvom slučaju Prodavatelj nije dužan započeti s izvršavanjem isporuke prije nego zaprimi cjelokupni iznos predujma.
3.4. Valuta plaćanja je HRK, a Prodavatelj će posebno obračunati i PDV (ukoliko je primjenjivo) u skladu s zakonskim propisima.
3.5. Ukoliko drukčije nije iskazano na ponudi, odnosno pojedinom računu, Kupac je obvezan Proizvod ili Uslugu platiti u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja računa.
3.6. Ukoliko Kupac osporava bilo koji iznos naveden na računu, obvezan je obavijestiti Prodavatelja o tome bez odgode, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primitka računa. U protivnom, smatrati će se da Kupac nema primjedbi te prihvaća iznos iskazan na računu kao svoju obvezu. Osporavanje računa ne oslobađa Kupca obveze plaćanja računa te je Kupac u takvom slučaju dužan u roku dospijeća podmiriti cjelokupni iznos računa, osim u slučaju iz sljedećeg članka ovih Općih uvjeta.
3.7. U slučaju da je osporavanje računa opravdano, Prodavatelj će ispostaviti ispravljeni račun sa novim rokom dospijeća.
3.8. Za sve uplate izvršene nakon datuma valute plaćanja naznačenog na računu Prodavatelja, Prodavatelj će Kupcu zaračunati zakonske zatezne kamate na nepodmireni iznos dugovanja u skladu s zakonskim propisima.
3.9. Prodavatelj pridržava pravo obračuna tečajne razlike na iznos računa u slučaju promjene tečaja EUR/HRK u razdoblju između datuma izdavanja računa i datuma plaćanja, u kojem će slučaju Prodavatelj izdati odgovarajući račun u iznosu tečajne razlike.
3.10. Kupac nema prava vršiti prijeboj svojih potraživanja prema Prodavatelju s iznosima koje je dužan platiti Prodavatelju temeljem ugovora na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, te nema prava vršiti bilo kakvo pravo zadržanja u odnosu na iznose koje je dužan platiti sukladno ugovorima na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, bez prethodnog pisanog odobrenja Prodavatelja.
3.11. Ugovorne strane su suglasne da neće vršiti bilo kakva umanjivanja dospjelih iznosa zbog bankovnih naknada, troškova preračunavanja, kvota ili bilo kojih drugih poreza, naknada ili pristojbi. Plaćanje će se smatrati uredno izvršenim kada Prodavatelj zaprimi puni iznos koji je predmet plaćanja na svoj transakcijski račun koji je primatelj iznosa naznačio drugoj strani.
3.12. Ukoliko je temeljem primjenjivog prava bilo koji iznos plativ Prodavatelju podložan bilo kojem porezu po odbitku ili slično, tada će Kupac platiti takav porez nadležnom tijelu i, dodatno na iznose plative Prodavatelju, platiti Prodavatelju takav dodatni iznos koji će osigurati da, nakon odbitka primjenjivog poreza na sve takve iznose, neto iznos koji primi Prodavatelj bude jednak iznosu koji bi Prodavatelj primio da takav dodatni porez nije primijenjen.
3.13. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Prodavatelj ima pravo obustaviti daljnje isporuke Proizvoda ili Usluga u slučaju kašnjenja s plaćanjem od strane Kupca ili ukoliko Prodavatelj razumno smatra da tražbine za plaćanje nisu u dovoljnoj mjeri pokrivene sredstvima osiguranja predviđenima ugovorom. U takvom slučaju Prodavatelj ima pravo za buduće isporuke Proizvoda zahtijevati plaćanje unaprijed.

4. PROIZVODI VEZANI UZ TISAK

4.1. U slučaju da je ugovorena isporuka Proizvoda ili Usluge koja je vezana uz tisak, Kupac je dužan pravodobno dostaviti Prodavatelju materijale potrebne za tisak i izvršenje posla u grafički ispravnom, digitalnom obliku/formatu PDF ili PS formatu ili u drugom obliku kojeg odredi Prodavatelj. Navedeni materijali se Prodavatelju mogu dostaviti elektronskim servisima za transfer podataka ili na nosaču podataka (CD, DVD, USB stick, Hard disk).
4.2. Prodavatelj nije dužan arhivirati, čuvati ili vratiti Kupcu dostavljene materijale za tisak ili nositelje podataka na kojima su dostavljeni te će ih Prodavatelj uništiti u skladu i u rokovima propisanim primjenjivim propisima Republike Hrvatske.
4.3. Prodavatelj provjerava tehnološku ispravnost dostavljenih materijala kao i grafičke pripreme materijala koje mu je dostavio Kupac. Ukoliko su grafička priprema odnosno materijali neispravni odnosno nisu podobni za početak procesa proizvodnje i izvršenje posla, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca pisanim putem.
4.4. Na zahtjev Kupca, Prodavatelj može u suradnji s Kupcem otkloniti uočene nedostatke. Otklanjanje nedostataka grafičke pripreme dostavljenog materijala, korekcije i izmjene u odnosu na predložak dostavljen od strane Kupca izvršene na njegov zahtjev, obračunavaju se Kupcu prema stvarnim troškovima i za to je Prodavatelj ovlašten Kupcu izdati poseban račun, a Kupac je obvezan takav račun podmiriti u skladu s člankom ovim Općim uvjetima.
4.5. Prodavatelj ne odgovara za pogreške u grafičkom dizajnu i grafičkoj pripremi koje je Kupac previdio.
4.6. Izmjene i korekcije materijala koje Kupac zahtijeva usmeno, moraju se potvrditi pisanim putem. Ako Kupac zahtijeva izmjene elektronskom poštom, dužan je dodatno, bez odgode, upozoriti Prodavatelja na takav zahtjev telefonskim putem.
4.7. Prodavatelj će izvršiti izmjene i korekcije koje zahtjeva Kupac bez odgovornosti za ispravnost takvih izmjena i korekcija.
4.8. Rok isporuke Proizvoda produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcija i izmjena koje je potrebno izvršiti u skladom s ovim člankom Općih uvjeta te u skladu s člankom 5.1. ovih Općih uvjeta, Prodavatelj nije više vezan ugovorenim datumom isporuke.
4.9. Prodavatelj će Kupcu dostaviti na provjeru i odobrenje datoteku s grafičkom pripremom adekvatno pripremljenom za tisak (ripani filovi) radi završne kontrole tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Kupac je dužan odobriti finalnu datoteku u primjerenom roku. Prodavatelj može zadati primjereni rok za odobrenje, po isteku kojeg će se smatrati da je Kupac odobrio finalni dokument. Odobrenje se smatra potvrdom ispravnosti grafičke pripreme i točnosti sadržaja te dopuštenjem za početak proizvodnje i izvršenja posla. Kupac može pisanim putem ovlastiti Prodavatelja za početak proizvodnje i izvršenja posla i bez prethodnog odobrenja finalne datoteke i u tom slučaju isključena je odgovornost Prodavatelja za eventualne propuste i/ili nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja koji nastanu na Proizvodima.
4.10. Predlošci ispisa koje je dostavio Kupac (npr. digital Proof) nisu obvezujući za Prodavatelja. Zbog utjecaja materijala na kojem se vrši tisak i tehnološkog proizvodnog procesa, moguća su i dopuštena manja odstupanja od dostavljenih ispisa i konačnog proizvoda. Isto vrijedi i u slučaju ako je Prodavatelj dostavio Kupcu na odobrenje probni otisak (digital Proof), kao i za usporedbe probnih otisaka i konačnog proizvoda koji nisu tiskani na identičnom papiru. U svim slučajevima dopuštena su odstupanja otisnutih boja unutar dozvoljenih granica tolerancije.
4.11. Reprodukcija boja na zaslonu elektroničkih uređaja i reprodukcija boja na konačnom proizvodu može također biti različita uslijed tehnoloških ograničenja, pa je stoga isključena odgovornost Prodavatelja za razliku u reprodukciji boja na zaslonu i na končanom proizvodu. Prodavatelj u svakom slučaju ne odgovara za vizualni dojam i doživljaj razlike u bojama između zaslona računala Kupca i konačnog proizvoda.
4.12. U slučaju tiska i izvršenja posla uz korištenje materijala dostavljenih odnosno nabavljenih od strane Kupca, Kupac nema pravo na reklamacije u pogledu odstupanja otisnutih boja, sadržaja ili dimenzija te bilo kakvih oštećenja nastalih na donesenom materijalu prilikom tiska, dorade, skladištenja ili dostave robe, osim ako se odstupanje ili oštećenje može pripisati namjeri ili gruboj nepažnji Prodavatelja. Kupac odgovara za sve oblike štete, uključujući i štete uzrokovane prekidom rada strojeva, koje nastanu zbog neodgovarajućih svojstava ili količine materijala koji nabavlja i dostavlja Prodavatelju. Ako se tisak vrši na materijalima koje nabavlja i dostavlja Kupac, uskladištenje materijala u pogonu/skladištu Prodavatelja obavlja se na trošak Kupca.
4.13. Kupac je dužan ispitati sukladnost isporučenih Proizvoda s ugovorom kao i datoteke, predproizvode ili međuproizvode koji mu se dostavljaju na korekturu i/ili odobrenje i provjeru, u primjerenom roku. Prodavatelj može zadati primjereni rok za korekturu i/ili odobrenje i provjeru, po isteku kojeg će se smatrati da je Kupac odobrio tisak dostavljenog dokumenta. Rizici eventualnih grešaka prelaze na Kupca odobrenjem finalne verzije za tisak. Odobrenjem finalne verzije za tisak isključena je odgovornost Prodavatelja za nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Odstupanja dozvoljena grafičkim normama i standardima u proizvodnji, koja se odnose na preciznost reza, vjernost reprodukcije prema originalu, vrijednost tona boje i kvalitetu materijala na kojem se tiska, ne predstavljaju nedostatke i za takve okolnosti Prodavatelj ne snosi odgovornost.
4.14. U slučaju nedostataka, Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju Proizvode s nedostatkom. Ako Kupac više ne može vratiti Prodavatelju proizvode s nedostatkom, prava po osnovi nedostataka i naknada štete mogući su samo onda ako Kupac predoči Prodavatelju uzorke s nedostacima i odgovarajuću dokumentaciju o nedostacima od strane ovlaštene osobe u skladu s priznatim metodama kontrole kvalitete. Kupac u takvom slučaju priznaje Prodavatelju dokumentaciju o kvaliteti koja se bazira na nekoj od priznatih metoda osiguranja kvalitete.
4.15. Kupac se odriče prava na raskid ugovora zbog nedostataka isporučenih Proizvoda i pruženih usluga vezanih za Proizvode. U slučaju opravdane reklamacije Prodavatelj će po vlastitom izboru otkloniti nedostatak ili isporučiti zamjenske (dodatne) Proizvode bez nedostatka.
4.16. Reklamacija nekog nedostatka ne daje Kupcu pravo uskratiti plaćanje cijelog iznosa cijene za odnosnu isporuku Proizvoda, već samo dijela cijene koji se odnosi na reklamirane Proizvode, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Prodavatelja na reklamaciju. Na temelju reklamacije nedostatka nekog dijela isporuke Kupac nema pravo reklamiranja cijele isporuke po odnosnoj narudžbi odnosno uskratu plaćanja naknade za cijelu isporuku, već samo za dio cijene koji se odnosi na reklamirani dio isporuke, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Prodavatelja na reklamaciju.
4.17. Za sva druga pitanja koja nisu posebno određena ovim člankom Općih uvjeta, na Proizvode vezane za tisak, primjenjivat će se odgovarajuće ostali članci ovih Općih uvjeta.

5. ISPORUKA PROIZVODA I POTVRDA PRIMITKA PROIZVODA

5.1. Prodavatelj će isporučiti Proizvoda, odnosno Uslugu u roku navedenom u Ugovoru. Prodavatelj neće biti odgovoran za kašnjenje u isporuci Proizvoda iz opravdanog razloga, što uključuje bez ograničenja slučajeve zakašnjenja uzrokovana nedostacima ili izmjenama grafičkog dizajna u skladu s točkom 4.8. ovih Općih uvjeta. U tom slučaju, rok isporuke produljuje se do prestanka razloga za kašnjenje u isporuci Proizvoda.
5.2. Primitak Proizvoda koji su predmet isporuke Kupac će potvrditi potpisom otpremnice.
5.3. Proizvod i/ili Usluga se smatra dostavljenom trenutkom isporuke Kupcu.
5.4. U slučaju da Proizvod bez opravdanog razloga nije dostavljen u ugovorenom roku, niti u dodatnom razumnom roku određenog pisanom obavijesti Kupca Prodavatelju, a koji rok ne može biti kraći od 8 (osam) dana, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor, u kojem slučaju nije u obvezi isplatiti kupoprodajnu cijenu Proizvoda.
5.5. Do predaje Proizvoda i/ili Usluge Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi Prodavatelj, a predajom taj rizik prelazi na Kupca.

6. PREGLED PROIZVODA

6.1. Kupac je dužan isporučeni Proizvod ili Uslugu odmah po primitku pregledati na uobičajeni način te o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.
6.2. Kad se nakon primitka Proizvoda od strane Kupca pokaže da Proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja.
6.3. Obavijest o nedostatku Kupca mora sadržavati detaljan opis nedostatka, fotografije Proizvoda s nedostatkom te poziv Prodavatelju da pregleda Proizvod. Ukoliko Prodavatelj to traži, Kupac je dužan istome omogućiti pregled Proizvoda.
6.4. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu po proteku 6 (šest) mjeseci od dana isporuke Proizvoda, odnosno Usluge, osim u slučaju jamstva u skladu s ovim Općim uvjetima.
6.5. U slučaju nedostatka na Proizvodu, odnosno Usluzi, Kupac će omogućiti Prodavatelju otklanjanje nedostatka na isporučenom Proizvodu, odnosno Usluzi, ukoliko je navedeno moguće. Ukoliko otklanjanje nedostatka nije moguće, Prodavatelj će Kupcu isporučiti drugi Proizvod, odnosno Uslugu bez nedostatka, odnosno umanjiti cijenu Proizvoda, odnosno Usluge razmjerno značaju utvrđenog nedostatka.
6.6. Osim u slučaju da je Prodavatelju nedostatak na Proizvodu, odnosno Usluzi bio poznat, Kupac neće imati pravo na naknadu bilo kakve štete uslijed utvrđenog nedostatka.

7. JAMSTVO

7.1. Prodavatelj ne daje posebna jamstva, osim ukoliko navedeno nije izričito određeno u pisanom obliku za pojedini Proizvod ili Uslugu. Duljina jamstva u takvom slučaju određuje se jamstvenim listom te počinje teći od dana isporuke.
7.2. U slučaju Proizvoda ili Usluge s jamstvom, ukoliko se u jamstvenom roku na istima utvrde skriveni nedostaci u materijalu ili izradi pri redovnoj i uobičajenoj uporabi i uz poštivanje svih uputa za uporabu, Prodavatelj će, po svojem nahođenju, popraviti ili zamijeniti takav Proizvod ispravnim, odnosno ponovno izvršiti Uslugu kako bi se ispravio nedostatak.
7.3. U slučaju popravka ili zamjene Proizvoda, odnosno ponovnog izvršenja Usluga, jamstveni rok se nastavlja do isteka njegovog izvornog trajanja.
7.4. Zahtjev za otklanjanje nedostatka mora biti dostavljen Prodavatelju do isteka jamstvenog roka. Zamijenjeni proizvod postaje vlasništvo Prodavatelja.
7.5. Ukoliko ugradnju ili puštanje u rad Proizvoda ne nadzire Prodavatelj, Prodavatelj odgovara samo za isporuku Proizvoda u skladu s specifikacijama, te je ostala odgovornost isključena.
7.6. Prodavatelj ne odgovara za kompatibilnost Proizvoda sa materijalima koje nije unaprijed odobrio ili koje ne isporučuje Prodavatelj.
7.7. Jamstvo ne uključuje nedostatke, oštećenja, neispravan rad ili kvarove uzrokovane (i) nepravilnim rukovanjem, nepravilnim priključivanjem ili nepažnjom Kupca; (ii) redovnim trošenjem i habanjem; (iii) uporabom drugačijom od redovne i uobičajene; (iv) greškama na računalnim programima instaliranim od strane Kupca, virusima, trojancima, spyware-om ili drugim štetnim računalnim programima; (v) padovima, uporabom sile ili drugim mehaničkim oštećenjima.
7.8. Jamstvo ne vrijedi ukoliko (i) je Proizvod prepravljan, popravljan ili adaptiran od strane bilo koje treće osobe osim osobe ovlaštene od Prodavatelja; (ii) su na Proizvodu uklonjeni ili oštećeni bilo koji zaštitni pečati ili serijski broj; (iii) je Proizvod skladišten, ugrađen, održavan ili upravljan protivno uputama za uporabu od Prodavatelja ili prihvaćenom praksom; (iv) je Proizvod bio izložen okolišnim uvjetima (kiša, snijeg, vlaga, smrzavanje i slično) protivno prihvatljivim uvjetima uporabe; (v) je Kupac koristio, popravljao ili mijenjao Proizvod nakon što je otkrio nedostatak bez prethodnog odobrenja Prodavatelja; (vi) je predmet pružanja Usluge promijenjen, popravljan ili izmijenjen nakon pružanja Usluge od strane Prodavatelja bez prethodnog odobrenja Prodavatelja.
7.9. Kupac se obvezuje o svom trošku predati Proizvod s nedostatkom Prodavatelju na adresu Prodavatelja zajedno sa identifikacijom proizvoda te u skladu s uputama Prodavatelja.
7.10. Prodavatelj zadržava pravo naplatiti Kupcu troškove koje je imao u svrhu pregleda i manipulacije Proizvodom koji nije pokriven jamstvom, odnosno za kojeg jamstvo ne vrijedi.
7.11. Ovaj članak utvrđuje sva prava Kupca ima u slučaju Proizvoda ili Usluga s nedostatkom i svi ostala prava Kupca su izričito isključena, uključujući i pravo na povrat cijene, raskid ugovora ili naknadu štete.

8. OGRANIČENJE ŠTETE

8.1. Prodavatelj odgovara isključivo za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Prodavatelja, te ne odgovara za štetu nastalu običnom nepažnjom i odgovornost za takvu štetu se ovim Općim uvjetima izričito isključuje.
8.2. Prodavatelj je odgovoran isključivo za običnu (izravnu) štetu te ni u kojem slučaju neće biti odgovaran za izmaklu dobit, nematerijalnu štetu ili bilo kakvu neizravnu ili posljedičnu štetu, gubitak provizije, gubitak podataka i slično.
8.3. Najviši iznos naknade štete koju Kupac može potraživati od Prodavatelja ograničava se na cijenu Proizvoda ili Usluge temeljem kojeg je šteta nastala.

9. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Prilikom poslovanja s Prodavateljem, Prodavatelj može obrađivati osobne podatke u Vaše ime. Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), o tome je potrebno zaključiti ugovor. To činimo putem ovih Uvjeta. Pojmovi iz ovih Općih uvjeta koji su definirani u GDPR-u imaju značenje kao što je to definirano u GDPR-u. Kod obrade osobnih podataka, Prodavatelj je “Izvršitelj obrade”, a vi ste “Voditelj obrade” u smislu GDPR-a.
9.2. Obveze koje proizlaze iz ovih Općih uvjeta se primjenjuju također na naše zaposlenike koji obrađuju osobne podatke i na bilo koju treću stranu koja obrađuje po našim uputama osobne podatke.
9.3. Osobni podaci koje Prodavatelj može obrađivati prema Vašim uputama, ovisno o Proizvodima i Uslugama koje ste kupili, uključuju:
(i) kontakt podatke (uključujući minimalno ime, adresu i grad, adrese e-pošte i telefonske brojeve);
(ii) podatke o plaćanju (uključujući brojeve računa i podatke o kreditnoj kartici);
9.4. Ovisno o Proizvodima ili Uslugama koje su predmet Ugovora, takvi se osobni podaci mogu odnositi na Vaše zaposlenike ili druge osobe.
9.5. Tijekom izvršavanja Ugovora, Prodavatelj će obrađivati osobne podatke samo pod Vašim ovlastima i pod Vašom izričitom konačnom odgovornošću. Nećemo obrađivati podatke u vlastite svrhe i obrađivati ćemo samo osobne podatke tijekom trajanja Ugovora. Prilikom obrade osobnih podataka pridržavat ćemo se odredbi koje se primjenjuju na nas u skladu s GDPR-om.
9.6. Vi nam pri tome jamčite da dostavljeni osobni podaci i upute za obradu osobnih podataka nisu nezakoniti i ne krše prava osoba na koje se podaci odnose ili trećih osoba. Nadalje, jamčite da su sve obveze obavještavanja i zahtjevi za pristanak koji proizlaze iz važećih zakona. Oslobađate nas od bilo kakvih potraživanja od ispitanika ili trećih strana, kao i od svih novčanih kazni koje su nametnuli regulatori ili druga tijela zbog nepoštivanja tih jamstava.
9.7. Dajete nam dopuštenje da angažiramo treće strane (koje se također nazivaju “pod-izvršitelji obrade”) u obradi osobnih podataka. Ako namjeravamo zaposliti nove pod-izvršitelje, unaprijed ćete o tome biti obaviješteni putem e-pošte. Možete se protiviti korištenju određenog pod-izvršitelja, ali samo ukoliko za to postoje dobri razlozi. Molimo, imajte na umu da možda nećemo biti u mogućnosti (ili nastaviti) Vam pružati naše proizvode i / ili usluge u cijelosti ako relevantni pod-izvršitelj ne može biti uključen.
9.8. Ukoliko se protivite angažmanu pod-izvršitelja, pokušati ćemo pronaći rješenje u dogovoru s Vama. Ako se rješenje ne može pronaći u roku od 30 dana nakon što ste to najavili putem e-pošte, imate pravo raskinuti ugovor, a mi imamo mogućnost i dalje angažirati relevantnog pod-izvršitelja.
9.9. Poduzimamo sve napore kako bismo proveli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka ili bilo kojeg oblika nezakonite obrade (kao što je neovlašteno otkrivanje, pogoršanje, promjena ili prijenos osobnih podataka).
9.10. U slučaju povrede osobnih podataka, Prodavatelj nastoji odmah prijaviti kršenje podataka, u svakom slučaju najkasnije u roku od 48 sati od njegovog otkrivanja. Nakon toga morate procijeniti da li morate obavijestiti nadležna nadzorna tijela (AZOP) i ako je potrebno, ispitanike (pretplatnike). Ako je to potrebno prema važećim zakonima i propisima, Prodavatelj će surađivati u informiranju nadležnih regulatora i ispitanika (pretplatnika).
9.11. Po proteku razloga za obradu osobnih podataka, uništiti ćemo osobne podatke koje smo obrađivali temeljem Ugovora.

10. NADLEŽNOST

10.1. Sve sporove koji proizlaze iz Ugovora ili u svezi s Ugovorom, Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje spora je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
10.2. Za ove Opće uvjete je mjerodavno hrvatsko pravo.

11. STUPANJE NA SNAGU

11.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na sve Ugovore koji su zaključeni nakon dana stupanja na snagu.
11.2. Ovi Opći uvjeti biti će objavljeni na internet stranicama Prodavatelja.

12. IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

12.1. Prodavatelj pridržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta te će iste objaviti na isti način kao što su objavljeni i ovi Opći uvjeti.
12.2. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu 8 (osmi) dan od dana objave, u kojem slučaju se isti primjenjuju na sve Kupce koji su naručili Proizvode nakon dana stupanja na snagu izmjena i dopuna.